top of page
MARITIM HOME.png

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN OCEAN

1.0. Foreningens navn og formål

1.1.    Foreningens navn er Foreningen Ocean.

1.1.1. Binavnet er Oceans Venner.

 

1.2. Foreningens formål er at bevare, vedligeholde, drive og sejle skibet M/Y Ocean Saloon som et sejldygtigt, sikret, og bevaringsværdigt klassisk skib til glæde for medlemmerne, og alle som støtter bevaring af skibet. 

 

1.3. Ændringer af vedtægter eller opløsningen af foreningen kan kun gennemføres, hvis 80% af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Opnås der ikke stemmemajoritet kan forslaget ved et efterfølgende extraoridinært bestyrelsesmøde ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte gennemføres.

 

1.4. Eventuelt overskud/formue/materiel efter tilbagebetaling af medlemmernes engangsindskud, eller forpligtelser af enhver art, overdrages ved opløsning af foreningen til lignende almennyttige formål efter foreningens eget valg, og gældende regler.

 

2.0. Budget/ Driftsmidler.

 

2.1. De faste driftsudgifter omfatter, kajleje, medlemskab af foreninger, drift af hjemmeside, forsikring og andre faste administrative udgifter u.a. revision  og kan til enhver tid ses på foreningens hjemmeside.

2.1.1. De faste driftsudgifter skal dækkes af alle foreningens medlemmer igennem et fastsat årligt medlemsbidrag fra hvert enkelt medlem.

 

2.2. De variable driftsudgifter omfatter, vedligeholdelse, elforbrug, diesel forbrug, udskiftning af installationer af enhver art for at sikre en sikre sejlads samt udskiftninger af grej under sejlads og havneleje i gæstehavne. 

 

2.2.1. De variable udgifter fordeles efter forbrug, dvs. forholdsmæssigt i forhold til det enkelte medlems deltagelse i togter eller events med M/Y Ocean Saloon og betragtes som et vedligeholdestilskud. Et vedligeholdelsestilskud kan i enkelt tilfælde reduceres, hvis et enkelt medlem har ydet frivillighed i henhold til punkt 10.0.

 

2.3. Udgifterne i Punkt 2.1. og 2.2. kan reduceres i tilfældet at foreningen modtager sponsorship eller donationer fra anden side.

 

3.0. Generalforsamling 

 

3.1. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. 

 

3.2. Generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldes til generalforsamling fremsendes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel på foreningens hjemmeside.

 

3.3. Forslag til dagsorden afleveres skriftligt senest 2 uger inden generalforsamlingen.  

 

3.4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for foreningens drift, herunder at foreningens medlemmer ved brug af skibet sikrer sig, at der er en, af bestyrelsen, godkendt skipper ombord. Bestyrelsen består af min. 2 personer. 

 

3.5. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent samt vedligeholdelsestilskud til de faste driftsudgifter, og den daglige betaling pr. sejltime til delvis dækning af de faste driftsudgifter og fuld dækning af de variable driftsudgifter ud fra et budget, udarbejdet af foreningens bestyrelse.

 

3.6. Generalforsamlingen godkender foreningens årsregnskab og budget for det kommende år.

 

3.7. Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis flertallet af bestyrelsen ønsker dette. Den extraordinære generalforsamling skal derefter indkaldes med maximal 30 dages varsel.

 

4.0 Ejerskab af Ocean Saloon

Foreningen Ocean ejer M/Y Ocean Saloon, med det danske kaldesignal OYOX

 

5.0. Bestyrelsen

 

5.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med min 2 personer valgt ved generalforsamlingen. 

 

5.2. Foreningen tegnes af to personer: formand og kasserer. Dog kan fuldmagt gives, hvis det e rnødvendig.

 

5.3. Der gives fuldmagt til kasserer til oprettelse og administration af konto med netbank for indbetalinger og afholdelse af driftsomkostninger.

 

5.4. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder administration af foreningens hjemmeside med kalender og status over skibets position, antal ombordværende og diverse aktiviteter. 

 

6.0. Rådgivende bestyrelse

6.1. Efter behov kan der oprettes en rådgivende bestyrelse. 

 

6.2. Personer med maritimt kendskab kan foreslås af alle medlemmer til den rådgivende bestyrelse. Det er herefter bestyrelsens opgave at godkende den/de enkelte personer som medlem af den rådgivende bestyrelse.

 

6.4. Medlemmer af den rådgivende bestyrelse har samme rettigheder som andre medlemmer, dog uden betaling af det årlige gebyr. 

 

7.0. Medlemskab

 

7.1. Alle kan søge om medlemskab.

 

7.2. Det af bestyrelsen fastsatte kontingent skal være betalt senest 7 dage efter anmeldelsen, og 7 dage før benyttelse og senest 7 dage inden generalforsamling, medmindre man er udmeldt.

 

7.3. Opfordring til betaling af det årlige kontingent vil blive sendt med e-mail og bliver opslået på hjemmesiden. Såfremt det opkrævede beløb ikke er indbetalt inden for den nævnte frist, ophører medlemskab automatisk.

 

7.4. Bestyrelsen kan oprette forskellige medlemskategorier efter behov, som skal offentliggøres  på foreningens hjemmeside

 

8.0. Gæster.

 

8.1. Medbragte gæster af medlemmer betegnes som prøvemedlemmer i en begrænset periode

 

8.2. Medlemmet er garant for at gæsten betaler den fastsatte vedligeholdes vederlag i forbindelse på den pågældende tur/event. Beløbet er det samme som et medlem betaler. Antal af gæster fastsættes af skabsføren

 

8.3. Medbragte gæster af medlemmer kan/skal betegnes som familie eller nære venner til medlemmet.

 

8.4. Medbragte gæster af medlemmer har kendskab til Forenings vedtægter og formål, samt at det drejer sig om et privat arrangement/sejlads for egen risiko. Se også punkt 11.0.

 

8.5. Medlemmer der medbringer gæster, er forpligtet til at aflevere en navneliste over gæsterne, samt at medlemmet kender alle nødvendige kontaktinformationer på sine gæster

 

9.0.   Økonomi og hæftelse:

9.1.    Medlemmerne hæfter ikke for foreningen forpligtelser. Alene foreningens aktiver hæfter herfor.

 

9.2.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen påser. at der forud for hvert regnskabsår udarbejdes budget som 

forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

9.3.    Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

 

8.4.    Årsregnskabet revideres af en revisor, der udfylder en revisionserklæring.

9.5.    Årsregnskabet forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling

 

10.0. Frivillighed

Det forventes at medlemmer vil deltage i vedligeholdelsen af M/Y Ocean Saloon. Hver fulde time som bidrages til vedligeholdelsen beregnes med 200,00 DKK pr. time. Beløbet udbetales ikke, men modregnes med vedligeholdelsestilskud i forbindelse med arrangementer/sejlads, dog ikke i det fastsatte årlige gebyr. Foreningen hæfter ikke for eventuelle skattemæssige konsekvenser i den forbindelse. 

 

11.0. Ansvarsfraskrivelse

Som medlem eller som gæst af et medlem accepteres det, at et ophold på M/Y Ocean Saloon uanset om det er ved kaj, under sejlads eller for anker, beliggende i fremmed havn, samt deltagelse i de af Foreningen Ocean udbudte aktiviteter, er et privat arrangement som sker på eget ansvar.

Medlemmer eller medlemmers gæster accepterer, at Foreningen Ocean foreningens bestyrelse, skibets kaptajn og eller besætningsmedlemmer af enhver art, fritages for alle erstatningsansvar, dette gælder også for omkostninger ved en eventuel retssag, samt de gældende regler om regres for erstatningskrav der måtte blive fremsat.

 

12.0. Datasikkerhed. 

Personfølsomme oplysninger som fx navn og personnummer vil blive behandlet i henhold til GDPR-regler, og må ikke videresendes til andre. 

 

13.0 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem pga. kontingentrestance, uansvarlig opførsel ombord, eller i øvrigt er en belastning for fællesskabet. 

14.0. Hjemsted

Foreningen Ocean Saloon er hjemhørende i Helsingør Kommune, MHC Law, Nordre Strandvej 119 F, 3150 Hellebæk - Danmark

Vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24.03.2020 og sidst ændret den 15.3.2022.

15.0  UNDERLAGT LOV OG RET.

Vedtægterne  er underlagt Dansk Lov, med Retten i København som retsinstans.

UNDERSKREVET AF BESTYRELSEN

ROBON LILLE.png
bottom of page